Feed Lab

ANALITIKA

Proces uzimanja uzoraka presudno utiče na validnost rezultata ispitivanja.
Greške u uzimanju uzoraka ne mogu se ispraviti u nastavku ispitivanja.

METODA KVANTITATIVNE ANALIZE MIKROTREJSERA
ZASNOVANA NA
PRIMENI ROTACIONOG DETEKTORA

1

Instrumenti i materijal neophodni da bi se izvršila kvantitativna analiza čestica mikrotrejsera metodom rotacionog detektora.

2

Merenje određene količine uzorka na vagi.

3

Uzorak se stavlja na mali okrugli filter u rotacionom detektoru i filtrira kroz levak rotacionog detektora.

4

Skida se gornji rezervoar sa rotacionog detektora. Ovde su prikazane čestice mikrotrejsera koje su odvojene od uzorka.

5

Veliki filter papir se potpuno navlaži sa razvojnim reagensom.

6

Pažljivo uklanjanje malog filter papira sa rotacionog detektora bez gubljenja čestica i demagnetizacija čestica mikrotrejsera uz pomoć demagnetizatora.

7

Prenos čestica sa malog na veliki, mokri filter papir tako da su sve čestice poređane odvojeno. Nakon nekoliko trenutaka boja se razvija na filter papiru, a potom se on stavlja na grejnu ploču da bi se zaustavilo širenje boje.

8

Suvi filter papir sa prikazanim česticama u boji. Skeniranjem i određivanjem broja i distribucije mrlja dobijaju se parametri neophodni za statističku analizu.

9

Poslednji korak je statistička analiza podataka, formiranje izveštaja i tumačenje dobijenih rezultata.